Πιστεύουμε ότι η προτυποποίηση υπήρξε από την αρχή της ανθρωπότητας η βάση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας και το συνθετικό στοιχείο στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ορίζουμε τυποποίηση την προσαρμογή του ανθρώπου. με μίμηση ή αντιγραφή, σε κάθε τι επαναλαμβανόμενο: ενέργεια, σκέψη-διαλογισμό, συνθήκες κτλ, η οποία προσαρμογή μπορεί να είναι ενστικτώδης, με μίμηση ή αντιγραφή, ακόμα και προγραμματισμένη - αλλά ασυναίσθητα. Διαβλέπουμε μια ουσιαστική διαφορά της Τυποποίησης, που δημιουργήθηκε παράλληλα με την βιομηχανοποίηση, από την αρχέγονη προτυποποίηση. Η Βιομηχανική Τυποποίηση στόχευε, με τα παράγωγα της, τους σταθερότυπους (Standards ή Norms) και τους κανονισμούς, αρχικά σε δραστηριότητες παραγωγικές, στη δημιουργία προϊόντων με κύριο χαρακτηριστικό τη σταθερότητα στις ιδιότητες, στις μορφές και στις διαστάσεις. Η εφαρμογή της παράγει στοιχεία που έχουν πρακτική εφαρμογή, συνήθη, τον μέσο όρο. Η Τυποποίηση, παρ' όλο που στοχεύει στη σταθερότητα, δεν παραμένει σταθερή αλλά μεταβάλλεται ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής και τις ανάγκες του μέσου όρου. Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μηχανών κυρίως και όχι του ανθρώπου. Η προτυποποίηση αντίθετα δημιουργεί πρότυπα και κανόνες ως ιδανικά, ως τέλεια στοιχεία προς μίμηση και όχι οπωσδήποτε προς αναπαραγωγή. Οι αρχές της παραμένουν σταθερές διότι πηγάζουν από την ανθρώπινη φύση και εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες του ανθρώπου. Διαπιστώνουμε ότι η Τυποποίηση εξελίσσεται καλύπτοντας με σταθερότυπους και κανονισμούς πεδία σχετικά με την ανθρώπινη φυσική και ψυχική άνεση, ευεξία και υγεία, υποκαθιστά δε την προτυποποίηση στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Έτσι πλέον σήμερα η τυποποίηση διαμορφώνει τους ανθρώπινους χαρακτήρες, τις ανθρώπινες κοινωνίες, τις παγκόσμιες σχέσεις, από διαφορετική όμως από την προτυποποίηση αφετηρία. Έχουμε την πεποίθηση ότι η προτυποποίηση πρέπει να διαμορφώνει τους ανθρώπινους χαρακτήρες, τις ανθρώπινες κοινωνίες, τις παγκόσμιες σχέσεις, εμπλουτισμένη με την εμπειρία της τυποποίησης, και προσαρμοσμένη στο σύγχρονο εύρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή της προτυποποίησης μπορεί να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός στην Ελλάδα. Μοχλός για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι ο εθνικός φορέας προτυποποίησης ο οποίος πρέπει να έχει τη μορφή και τη θέση ενός εθνικού επιχειρησιακού κέντρου και μιας κεντρικής δεξαμενής αμφίδρομης πληροφόρησης. Εμείς ως Έλληνες επιστήμονες (και ως επιστήμονες νοούνται όσοι ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί επιστημονικά με την προτυποποίηση και την τυποποίηση) προτιθέμεθα να εργαστούμε για να διαδοθούν και να επικρατήσουν οι θέσεις αυτές, ώστε έχοντας παγκόσμια εφαρμογή να επιτρέψουν στην ανθρωπότητα να δημιουργεί και να διαβιώνει σε ένα πρότυπο περιβάλλον.