ENEPROT   ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 19 - 54633 Θεσσαλονίκη,
ΤΗΛ.:+30-2310-286680 και +30-2310-286182, FAX:+30-2310-286680
www.eneprot.gr, e-mail: protypation@auth.gr
 
welcome
English                         
   
>Στόχοι  
 

Οι Στόχοι μας

... (συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

 

Βασικός στόχος του Γραφείου Προτυποποίησης ΑΠΘ (στο εξής Γραφείο) είναι να αποκτήσει το Πανεπιστήμιο μας ένα διαχειριστικό κέντρο για την προτυποποίηση, δηλαδή, να διαθέτει το ΑΠΘ, το όργανο εκείνο που θα του επιτρέπει να ενημερώνεται άμεσα για τα θέματα της προτυποποίησης αλλά και να προωθεί έγκαιρα την πληροφόρηση στα Tμήματά του έτσι ώστε η σχετική ενημέρωση να αξιοποιείται πλήρως. Το Αριστοτέλειο θα πρωτοπορήσει έτσι στη χάραξη μιας εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, για το σωστό σχεδιασμό της οποίας είναι απαραίτητη η οριζόντια και κατακόρυφη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή-διακίνηση-κατανάλωση/χρήση και τη διοίκηση όλων των επιπέδων.

Το Γραφείο λειτουργεί από το Μάιο 2009, υλοποιώντας την απόφαση που είχε λάβει το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ στην υπ. αριθμ. 1104/9-12-03 συνεδρίασή του, έπειτα από σχετική πρόταση που υπέβαλε ομάδα πανεπιστημιακών του ΑΠΘ, μελών της ΕΝΕΠΡΟΤ.  Μετά την απόφαση εκείνη, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής παραχώρησε το χώρο όπου σήμερα εδρεύει το Γραφείο του ΑΠΘ. Ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ (Μηχανολόγων-Μηχανικών).

Η λογική της πρότασης που υποβλήθηκε στην Πρυτανεία το 2001, ήταν να δημιουργηθεί ένα (κατά αρχήν τοπικό) δίκτυο μέσω του οποίου η απαραίτητη διασύνδεση παραγωγής-εκπαίδευσης-διοίκησης θα επιτευχθεί άμεσα και με πλήρη απόδοση. Με αυτό το σκεπτικό, η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) είχε απευθύνει τότε σχετικές προτάσεις και σε άλλους φορείς της πόλης μας.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) ανταποκρίθηκε άμεσα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν η Νομαρχία και δήμοι της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, καθώς και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Έτσι από το 2002 λειτουργεί και το «Γραφείο Προτύπων και Τυποποίησης ΒΕΘ» (ΓρΠΤ), μέσω του οποίου διοχετεύονται θέματα που αφορούν την βιοτεχνική παραγωγή στην ΕΝΕΠΡΟΤ, η οποία μεριμνά για την προώθησή τους σε διοικητικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα.

Η ΕΝΕΠΡΟΤ προσφέρθηκε να λειτουργήσει στην αρχή της εφαρμογής αυτού του σχεδίου ως επιχειρησιακό κέντρο του δικτύου αυτού, ο δε μηχανισμός λειτουργίας του δικτύου έχει ως εξής:

-     Τα μέλη του φορέα, γνωρίζοντας τον υπεύθυνο και τη διεύθυνση του ΓρΠΤ απευθύνονται σε αυτό και αναφέρουν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με πρότυπα, τυποποίηση και ποιότητα τους ενδιαφέρουν.

-    Το ΓρΠΤ αποδελτιώνει, ταξινομεί τα αιτήματα και (ανάλογα με το αντικείμενο) τα προωθεί στην ΕΝΕΠΡΟΤ (εκτός από εκείνα που απαιτούν άμεσες εσωτερικές διοικητικές παρεμβάσεις τα οποία το ΓρΠΤ υποβάλει στη διοίκηση του φορέα).

-    Η ΕΝΕΠΡΟΤ επεξεργάζεται, με τη σχετική Ομάδα Εργασίας που έχει δημιουργήσει, τα θέματα και καταστρώνει ένα προγραμματισμό και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο υποβάλλεται στον υπεύθυνο του ΓρΠΤ.  Σε περίπτωση που απαιτείται, τα προωθεί για έρευνα ή περεταίρω επεξεργασία σε αρμόδια ιδρύματα, στα οποία απασχολούνται ή συνεργάζονται μέλη της ή είναι γνωστά για την ειδικότητά τους.

-     Όταν ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εργασίες, ο πλήρης φάκελος επιστρέφεται στον υπεύθυνο του ΓρΠΤ, ο οποίος μεριμνά να φτάσουν τα αιτηθέντα στοιχεία στον ενδιαφερόμενο, ενώ, παράλληλα με την αρχειοθέτηση, δημιουργείται μια δεξαμενή πληροφόρησης.

 Στο τοπικό δίκτυο έχουν ενταχθεί επίσης και οι Υπηρεσίες Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αμπελοκήπων.  Στη δικτύωση συμμετέχουν επίσης Τμήματα, με σχετικό με πρότυπα αντικείμενο της Νομαρχίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ). 

Έτσι έχει αρχίσει η διασύνδεση των φορέων που σχεδιάζουν και εκείνων που θα εφαρμόσουν τον σχεδιασμό καθώς και η συνεχής επανάδραση ενημέρωσης και πληροφόρησης, πράγμα που είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη.  Η λειτουργία του Γραφείου σηματοδότησε, μετά από αυτά, και την αρχή λειτουργίας του Δικτύου, η δε όλη προσπάθεια αποκτά μια νέα δυναμική.

Στόχος λοιπόν του Γραφείου είναι να συμβάλλει και αυτό στην προώθηση της ίδρυσης Γραφείων για την Τυποποίηση και τα Πρότυπα σε φορείς και ιδρύματα της περιοχής μας. Ιδιαίτερα υποβοηθητικό για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι το γεγονός ότι ο ΕΛΟΤ έχει ιδρύσει παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εδρεύει στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Απόρροια από αυτές  τις δραστηριότητες θα είναι, ήδη εξαρχής, η δημιουργία στο Γραφείο μιας «Δεξαμενής Πληροφόρησης» (τμήμα της οποίας θα είναι μια σχετική βιβλιοθήκη, ένας ακόμη στόχος του Γραφείου) καθώς και ένα εκπαιδευτικό βοηθητικό υλικό για την προτυποποίηση.

Στόχος είναι, παράλληλα, μέσω του Γραφείου να συμμετέχει συστηματικά το ΑΠΘ στην  τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών και των κανονισμών. Με τη συμμετοχή του, το Αριστοτέλειο, θα καλύψει τον επιστημονικό τομέα στη διαμόρφωση και εφαρμογή της προτυποποίησης και θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας και του επιπέδου της στη χώρα μας.

Η συμμετοχή ενός ΑΕΙ στις διαδικασίες δημιουργίας και εφαρμογής της προτυποποίησης και των προτύπων θα δώσει στη χώρα μας τη θέση της πρωτοπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μόνο στις ΗΠΑ πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα έχουν ενεργό συμμετοχή, μέσω του αμερικανικού συντονιστικού κέντρου «Εθνικό ίδρυμα για την Τυποποίηση και την Τεχνολογία» (NIST).

 

   2. Δίκτυο Ορθολογισμού και Ποιότητας

Το Γραφείο οργάνωσε μια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στις 19/03/2010, όπου προσκλήθηκαν και συμμετείχαν, εκτός από τα Γραφεία του ΑΠΘ και του ΒΕΘ, Υπηρεσίες και Τμήματα φορέων της Διοίκησης, καθώς και οργανώσεις καταναλωτών.  Από τη Συζήτηση εκείνη προέκυψε ένα πρώτο σχήμα του τοπικού «Δικτύου Ορθολογισμού και Ποιότητας».

 

 

Με τη δημιουργία του τοπικού δικτύου γραφείων προτυποποίησης, εκτός από την διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή, θα επιτευχθεί και η αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση για όλα τα θέματα από ζητήματα τεχνολογίας και νομικής έως καταναλωτικών αναγκών και επιθυμιών.  Συγκεκριμένα, η έρευνα και η εκπαίδευση θα ενημερώνονται για τις ανάγκες της παραγωγής-διακίνησης και, εκτός των άλλων, θα έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  Θα μπορούν δε να συμβάλλουν στη λύση  των προβλημάτων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Από την άλλη, η παραγωγή-διακίνηση θα έχει τη δυνατότητα να προστρέχει στις γνώσεις των εκπαιδευτικών-ερευνητών και θα μπορεί να έχει άμεσα την απαραίτητη αρωγή σε θέματα και προβλήματα που την αφορούν και την ενδιαφέρουν.