ENEPROT   ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 19 - 54633 Θεσσαλονίκη,
ΤΗΛ.:+30-2310-995461, FAX:+30-2310-995461
www.eneprot.gr, e-mail: protypation@auth.gr
 
welcome
English                         
   
>Δίκτυα  
 

Δίκτυα

 

1. Τοπικό Δίκτυο

Η ΕΝΕΠΡΟΤ, για να επιτύχει τη διασύνδεση της παραγωγής-διακίνησης με την εκπαίδευση-έρευνα και τη διοίκηση όλων των επιπέδων (που αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της) κατέστρωσε ένα σχέδιο δημιουργίας δικτύου «Γραφείων Προτύπων και Τυποποίησης» (ΓρΠΤ) στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.  Από το 2001 απηύθυνε γραπτές προτάσεις σε παραγωγικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην τοπική αυτοδιοίκηση (με πρώτο το Δήμο Θεσσαλονίκης) για την ίδρυση ΓρΠΤ και τη δημιουργία ενός «Τοπικού Δικτύου Ορθολογισμού και Ποιότητας».
Πιστεύουμε ότι εάν σε κάθε φορέα, ίδρυμα ή διοικητικό κέντρο υπάρχει ένας τέτοιος θεσμός θα υπάρχει αυτόματα και άμεσα ο συνδετικός κρίκος για μια οριζόντια και κατακόρυφη διασύνδεση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για θέματα προτύπων, τυποποίησης και ποιότητας.
   Το κάθε Γραφείο μπορεί, σύμφωνα με την πρότασή μας, να δημιουργηθεί άμεσα από τον ενδιαφερόμενο φορέα, απλά με τον ορισμό ενός υπευθύνου, την ανάθεση της γραμματείας σε κάποιους από το στελεχιακό δυναμικό του, καθώς και την κατάθεση στοιχείων διεύθυνσης.  Οι ανάγκες τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και του μηχανολογικού εξοπλισμού θα καλυφθούν (τουλάχιστον στην αρχή) με παράλληλη απασχόληση του ήδη υπάρχοντος (στον φορέα) προσωπικού.

Η ΕΝΕΠΡΟΤ προσφέρθηκε να λειτουργήσει στην αρχή της εφαρμογής αυτού του σχεδίου ως επιχειρησιακό κέντρο του δικτύου αυτού, ο δε μηχανισμός λειτουργίας του δικτύου έχει ως εξής:

  1. Τα μέλη του φορέα, γνωρίζοντας τον υπεύθυνο και τη διεύθυνση του ΓρΠΤ απευθύνονται σε αυτό και αναφέρουν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με πρότυπα, τυποποίηση και ποιότητα τους ενδιαφέρουν.
  2. Το ΓρΠΤ αποδελτιώνει, ταξινομεί τα αιτήματα και (ανάλογα με το αντικείμενο) τα προωθεί στην ΕΝΕΠΡΟΤ -εκτός από εκείνα που απαιτούν άμεσες διοικητικές παρεμβάσεις τα οποία προωθεί το ΓρΠΤ υποβάλει στη διοίκηση του φορέα.
  3. Η ΕΝΕΠΡΟΤ επεξεργάζεται, με τη σχετική Ομάδα Εργασίας που έχει δημιουργήσει, τα θέματα και καταστρώνει ένα προγραμματισμό και ένα χρονοδιάγραμμα που υποβάλλεται στον υπεύθυνο του ΓρΠΤ. Σε περίπτωση που απαιτείται, τα προωθεί για έρευνα ή περαιτέρω επεξεργασία σε αρμόδια ιδρύματα, στα οποία απασχολούνται ή συνεργάζονται μέλη της ή είναι γνωστά για την ειδικότητά τους.
  4. Όταν ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εργασίες, ο πλήρης φάκελος επιστρέφεται στον υπεύθυνο του ΓρΠΤ, ο οποίος μεριμνά να φτάσουν τα αιτηθέντα στοιχεία στον ενδιαφερόμενο, ενώ, παράλληλα με την αρχειοθέτηση, δημιουργείται μια δεξαμενή πληροφόρησης.

Η ΕΝΕΠΡΟΤ συντονίζει ήδη τη λειτουργία του ΓρΠΤ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), θεμελιώνοντας μια στενή συνεργασία στον τομέα της προτυποποίησης με το ΒΕΘ.  Το  ΓρΠΓ ΒΕΘ ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 2002, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΕΘ.  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία που ήδη αναφέρθηκε, ο ολοκληρωμένος για το κάθε θέμα φάκελος υποβάλλεται από την ΕΝΕΠΡΟΤ στο ΓρΠΤ του ΒΕΘ, το οποίο, μετά από έγκριση των Διοικητικών Οργάνων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, προωθεί τη λύση του. 

ΓρΠΤ λειτουργεί και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το Μάιο 2009, υλοποιώντας την απόφαση που είχε λάβει το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ στην υπ. αριθμ. 1104/9-12-03 συνεδρίασή του.  Μετά την απόφαση εκείνη, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής παραχώρησε το χώρο όπου σήμερα εδρεύει το ΓρΠΤ του ΑΠΘ, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ (Μηχανολόγων-Μηχανικών).

Στο τοπικό δίκτυο έχουν ενταχθεί και Υπηρεσίες Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αμπελοκήπων.  Στη δικτύωση συμμετέχουν επίσης τμήματα με σχετικό με πρότυπα αντικείμενο, της Νομαρχίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ). 

Κατά αυτόν τον τρόπο έχει ολοκληρωθεί το τοπικό «Δέλτα της Δικτύωσης», δηλαδή η διασύνδεση της παραγωγής -διακίνησης-κατανάλωσης με εκπαίδευση-έρευνα-κατάρτιση και με τοπική αυτοδιοίκηση.

Το Δίκτυο Ορθολογισμού και Ποιότητας μετά τις εμπειρίες από την αρχική λειτουργία του, μπήκε έτσι το 2009 στη δεύτερη φάση επέκτασης και συστηματικής λειτουργίας του.  Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας Δικτύου ΓρΠΤ της ΕΝΕΠΡΟΤ μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο στη διεύθυνση: Επιμενίδου 19, ΤΚ 54633 Θεσσαλονίκη, τηλ.& φαξ : 2310 286680, email: protypation@auth.gr

 

 

2. Ευρωπαϊκό Δίκτυο

 

Η ΕΝΕΠΡΟΤ έχοντας επαφή με εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσπαθεί να διαμορφώσει ένα δίκτυο ΝΑ Ευρώπης και Ευρωπαϊκό, (εκτός από ένα εθνικό) των φορέων και των σχετικών με το αντικείμενο ειδικών. Μέσω αυτού του δικτύου έχουν αρχίσει συνεργασίες και συμμετοχές μελών της Ένωσης σε εκπαιδευτικές, συνεδριακές κλπ εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν δε προγραμματιστεί συνδιασκέψεις επιστημόνων και ειδικών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη.