ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Επιμενίδου 19 - 54633 Θεσσαλονίκη,
ΤΗΛ.: +30-2310-996451, FAX:+30-2310-996451
www.eneprot.gr, e-mail: protypation@auth.gr

UNION OF HELLENIC SCIENTISTS
FOR PROTYPATION AND STANDARDIZATION
Epimenidou 19 - 54633 Thessaloniki, GREECE
TEL.: +30-2310-996451 , FAX:+30-2310-996451
www.eneprot.gr, e-mail: protypation@auth.gr

Είσοδος Welcome
 

 

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα

 [Site] [Registration Form]